• ICT Summit 2018: Việt Nam cần làm gì để vào Top 4 ASEAN về dịch vụ công trực tuyến và CPĐT?

    2018-07-12 14:28:27

    ICT Summit 2018: Việt Nam cần làm gì để vào Top 4 ASEAN về dịch vụ công trực tuyến và CPĐT?

    Sự kiện | Chính phủ đang quyết tâm cao trong việc xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) hướng tới Chính phủ số minh bạch, hiệu quả, đem lại lợi ích cho người dân; phấn đấu đưa Việt Nam vào Top 4 Asean về dịch vụ công trực tuyến và CPĐT. Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2018 đặt trọng tâm tập hợp tri thức và bàn thảo nhằm đề xuất các giải pháp, chương trình thực hiện ngay trong giai đoạn 2018 – 2020, để cụ thể hoá quyết tâm của Chính phủ.